MENU

BIL

PROSES

INPUT

OUTPUT

OBJEKTIF KUALITI

RISIKO

PELAN TINDAKAN

22.

Maklumbalas Kepuasan Pelanggan (Unit Korporat dan Perhubungan Awam).

 

Nota : Keputusan soal selidik yang dijalankan JPBD (Bandar Mampan) dan SSR akan dibentangkan dalam mesyuarat yang berkaitan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maklumbalas Kepuasan Pelanggan.

Borang maklumbalas kepuasan pelanggan.

Tahap maklumbalas kepuasan pelanggan adalah mencapai 85% dan ke atas.

Borang tersebut tidak diisi oleh pelanggan di Jabatan /Bahagian/ Unit yang berkenaan.

Prosedur Maklumbalas Pelanggan

 • Memo kepada Jabatan/Bahagian/Unit berkaitan untuk peringatan

BIL

PROSES

INPUT

OUTPUT

OBJEKTIF KUALITI

 1.  

PELAN TINDAKAN

23.

Penyediaan Perjanjian

(Unit Undang-Undang)

 1. Kelulusan.
 2. Lantikan.
 3. Spesifikasi Kerja.
 4. Jenis Perjanjian.
 5. Pihak Kedua.

Perjanjian yang telah siap akan dimatikan setem

Menyediakan perjanjian dalam tempoh 60 hari bekerja dari tarikh menerima fail yang lengkap daripada jabatan/ bahagian dan unit berkaitan.

 

Menyemak deraf perjanjian tidak melebihi 14 hari bekerja dari tarikh diterima di Unit undang-undang.

 1. Penyediaan perjanjian lebih dari tempoh yang ditetapkan.
 2. Menyediakan perjanjian lebih dari 10 dalam satu masa.
 3. Perjanjian yang berkaitan gagal menyediakan maklumat yang lengkap.
 4. Kelewatan pihak yang satu lagi menghantar deraf yang hendak diperakukan.
 5. Tidak jelas dengan keperluan-keperluan yang perlu ada dalam perjanjian.
 6. Teknologi kegagalan pegawai menyiapkan deraf perjanjian.

Prosedur Penyediaan Perjanjian

 • Pengagihan kerja bagi kakitangan sediada.
 • Merancang permohonan perjanjian berperingka.
 • Senarai semak perjanjian.
 • Keperluan pelanggan yang bertulis (rekod pengesahan deraf perjanjian).
 • Perakuan daripada pihak pelanggan dna jabatan.
 • Penetapan tempoh masa untuk perakuan deraf perjanjian.
 • Perbincangan dengan ketua jabatan berkaitan keperluan dalam perjanjian.
 • Penyelenggaraan perkakasan berjadual.