MENU

2.    FUNGSI JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC)

  • Menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelan-pelan lain yang berkaitan;
  • Membuat perakuan dan memaklumkan keputusan ke atas permohonan perihal tanah berhubung cadangan pemajuan di bawah peruntukan Kanun Tanah Negara; dan
  • Menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan-permohonan lain yang diletakkan di bawah tanggungjawab Jawatankuasa Pusat Setempat.

Pengerusi            :              Tuan Yang DiPertua, MD Pontian

Timbalan Pengerusi  :         Setiausaha, MD Pontian

Setiausaha                :         Ketua Unit Pusat Setempat

Ahli        :              i.             4 Orang Ahli Majlis

                              ii.            Pengarah Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Johor

                              iii.           Pentadbir Tanah Daerah Pontian

                              iv.           Pengarah Jabatan Kerja Raya Johor/Pontian

                              v.            Pengarah Jabatan Pengairan Dan Saliran Johor/Pontian

                              vi.           Pengarah Jabatan Alam Sekitar Johor

                              vii.          Pengarah Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia

                              viii.         Pegerusi Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia Johor

                              ix.           Pengawai Kesihatan Pejabat Kesihatan Daerah Pontian

                              x.            Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam  (SWCorp)

                              xi.           Pengurus Tenaga Nasional Berhad Pontian

                              xii.          Pengerusi Eksekutif,  SAJ Holdings Sdn. Bhd.

                              xiii.         Pengurus Indah Water Konsortium Sdn. Bhd

                              xiv.         Ketua Jabatan Perancang Bandar & Lanskap, MD Pontian

                              xv.          Ketua Jabatan Kejuruteraan & Kawalan Bangunan, MD Pontian

                              xvi.         Ketua Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta, MD Pontian

                              xvii.        Ketua Jabatan Kesihatan Awam, MD Pontian

                              xviii.       Ketua Jabatan Perlesenan & Penguatkuasaan, MD Pontian

                              xix.         Ketua, Unit Undang-Undang, MD Pontian