MENU

Fungsi Unit Undang-Undang

  1. Menyediakan perjanjian penyewaan standard dalam tempoh enam puluh (60) hari bekerja dari tarikh menerima fail yang lengkap dari Jabatan / Bahagian / Unit berkaitan.
  2. Menyediakan, menyemak deraf perjanjian kontrak tidak melebihi enam puluh (60) hari bekerja dari tarikh diterima di Unit Undang-Undang.
  3. Memberi nasihat undang-undang yang bermutu menurut apa-apa undang-undang yang berkuatkuasa.
  4. Menfailkan aduan kes-kes ke Mahkamah dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh aduan yang lengkap di terima.
    1. Memaklumkan keputusan kes-kes kepada Jabatan yang berkenaan dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh keputusan diterima