MENU

 

KAJIAN PENILAIAN PRESTASI PERKHIDMATAN PENCAPAIAN KEPADA PIAGAM PELANGGAN
BAGI TEMPOH JUN HINGGA DISEMBER 2020
MAJLIS PERBANDARAN PONTIAN
   
JANJI MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
JUMLAH MENEPATI STANDARD % MENEPATI STANDARD JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD % TIDAK MENEPATI STANDARD

Memberikan keputusan dalam proses ubahan tambahan dan membaiki rumah dalam tempoh 1 bulan dengan syarat permohonan tersebut memenuhi kehendak Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984.

.

7 39 11 61 18

Memproses permohonan Pembangunan satu per satu bagi Pelan Kebenaran Merancang/ Pindaan Kebenaran Merancang, Pelan Landskap dan Pelan Kerja Tanah, Jalan & Perparitan yang telah lengkap dalam tempoh 57 hari dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat untuk pertimbangan Jawatankuasa OSC.

58 100 - - 58
Memproses permohonan Pembangunan satu per satu bagi Pelan Permit Sementara Bangunan dan Pelan Pembinaan/ Penambahan Kecil yang telah lengkap dalam tempoh 69 hari dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat untuk pertimbangan Jawatankuasa OSC. 15 100 - - 15